Lidmaatschap

Lidmaatschap

De leden van De Amstel Club genieten een groot aantal benefits in het Amstel InterContinental Hotel in de vorm van kortingen op Food & Beverage in de Amstel Brasserie, de Amstel Lounge, A-Bar, Restaurant La Rive, overnachtingen en zaalhuur, parking, en – last but not least -, op het lidmaatschap van de Amstel Health & Fitness Club, ook gelegen in het Amstel InterContinental Hotel, met een prachtig uitzicht op de Amstel.

Daarnaast kunnen clubleden gebruik maken van de faciliteiten van zusterclubs in het buitenland, waaronder Parijs, Londen, Zürich en New York.

Het lidmaatschap is verdeeld in:
– individueel lidmaatschap
– bedrijfslidmaatschap
– partnerlidmaatschap.

Entreegeld en contributie

Het entreegeld bedraagt Euro 500 per persoon (Euro 605 incl. BTW).
De contributie bedraagt Euro 900 per persoon per jaar (Euro 1.089 incl. BTW).
Partnerleden betalen Euro 300 per persoon per jaar (Euro 363 incl. BTW) en betalen geen entreegeld.
Regioleden (woonachtig buiten de BENELUX), betalen Euro 540 contributie per jaar (Euro 653,40 incl. BTW).

Bij het bedrijfslidmaatschap wordt slechts één maal entreegeld geheven. De personen die lid zijn via het bedrijfslidmaatschap betalen Euro 900 contributie per persoon per jaar (Euro 1.089 incl. BTW). Het bedrijfslidmaatschap vindt altijd plaats op persoonlijke titel.

De contributie wordt bij inschrijving naar rato in rekening gebracht.

Benefits

De leden van De Amstel Club genieten een groot aantal benefits in het Amstel InterContinental Hotel in de vorm van kortingen op Food & Beverage in de Amstel Brasserie, de Amstel Lounge, A-Bar, Restaurant La Rive, overnachtingen en zaalhuur, parking, en – last but not least -, op het lidmaatschap van de Amstel Health & Fitness Club, ook gelegen in het Amstel InterContinental Hotel, met een prachtig uitzicht op de Amstel.

Daarnaast kunnen clubleden gebruik maken van de faciliteiten van zusterclubs in het buitenland, waaronder Parijs, Londen, Zürich en New York.

Het Amstel Hotel beschikt over een aantal antieke salonboten welke u per uur kunt huren. Voor leden is ook hier een korting van toepassing. Mocht u met uw eigen boot arriveren, dan bestaat de mogelijkheid om – in overleg – voor het hotel af te meren aan de aanlegsteiger van het Amstel Hotel.

Procedure toelating nieuwe leden

I Toetsingscriteria

Met betrekking tot het bedrijfsleven:

 • Jong, capabel en ambitieus met een leidinggevende of strategische functie, respectievelijk met ervaring in eindverantwoordelijke, toezichthoudende of adviserende positie op (hoog) niveau, dan wel als zodanig gepensioneerd, met ondernemersmentaliteit.
 • Met betrekking tot de sectoren kunst, cultuur en sport, maatschappelijk en politiek, semi-overheid, onderwijs, medisch e.d.
 • Bewezen en gewaardeerde kwaliteit op vaktechnisch en/of beleidsbepalend gebied in een uitvoerende of organisatorische functie op hoogstaand niveau; vernieuwend, inspirerend en initiërend met breed herkenbare invloed op de sector, potentieel, actief of gepensioneerde/emeritus

Voor beide categorieën geldt:

 • Onbesproken gedrag met uitstekende referenties conform bovengenoemde criteria.
 • Bereidheid en in staat tot actieve participatie in zakelijke contacten binnen en buiten De Amstel Club.
 • Behoefte aan een ‘sociale ambiance’ in clubverband.
 • Gedreven om betrokken te zijn bij het clubgebeuren, de programmering en de organisatie.
 • Bereid om eigen deskundigheid en netwerk beschikbaar te stellen voor groei en bloei van De Amstel Club, zonder eigen gewin.
II Procedure, door het kandidaat-lid te volgen

In het algemeen is van kracht, hetgeen ten aanzien van de toelating van nieuwe leden is vastgelegd in het Reglement der Vereniging De Amstel Club. Ten behoeve van het kandidaat lid wordt ten aanzien van de ondersteuning van de kandidatuur het volgende nader bepaald.

–  Een kandidatuur voor het lidmaatschap vereist in totaal tenminste twee ondersteunende namen. De voorzitter van het bestuur van de vereniging alsmede leden van de ballotagecommissie zijn uitgesloten als referent/lid van aanbeveling voor een nieuw lid.

–  Mocht de aanvrager minder dan twee leden kennen, dan kunnen op speciaal verzoek de ontbrekende namen worden vervangen door goede     referenties, met naam, toenaam en functie.

–  Insturen CV + persoonlijke motivatie door kandidaat-lid.

Het Bestuur der Vereniging kan in uitzonderingsgevallen beslissen om van de procedure af te wijken

III. Procedure, te volgen door het bestuur van de vereniging

 1. Een Ballotage Commissie, bestaande uit drie leden, waaronder één oud bestuurslid alsmede één zittend bestuurslid, onderzoekt de aanmelding, waaronder de gevolgde procedure van de aanmelding alsmede de inhoud, in het bijzonder de ondersteuning van de kandidatuur.
 2. De Ballotage Commissie geeft via de Club manager zijn bevindingen ter kennis aan het Bestuur. Indien het Bestuur, gehoord het oordeel van de Ballotage Commissie, positief oordeelt ten aanzien van de kandidaat, wordt door de Club manager op aanwijzing van het Bestuur de kandidaatstelling voor het lidmaatschap gepubliceerd in een rondschrijven onder de vermelding: KANDIDAATLEDEN.
 3. Leden die tegen de kandidaatstelling bezwaar hebben, moeten dit binnen een termijn van twee weken schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan de voorzitter van de Vereniging.
 4. Indien het Bestuur binnen de gestelde termijn geen bezwaren bereiken, dan zal het lidmaatschap van het nieuwe lid in een rondschrijven aangekondigd worden onder de vermelding: NIEUWE LEDEN.

Meer informatie

Heeft u interesse in een nadere kennismaking met onze club of wilt u nadere informatie, neem dan contact op met ons Service Center:

T  +31(0)20 – 520 31 49

secretariaat@amstelclub.nl

error: Content is protected !!